Hermetické kabelové průchodky (HKP) jsou určeny pro spojování rozličných prostor při zajištění plného vzájemného oddělení specifických prostředí. Tyto průchodky zajišťují separaci prostor i při mimořádných vlivech (přetlaky, zatopení, výbuch atp.) i v radiačně zatížených objektech. Využití nachází zejména v jaderné energetice, kde lze monitorovat těsnost kontinuálně, v zabezpečení objektů při povodních, při průchodu kabelů mezi požárními úseky objektů se zajištěním prostor s různými tlakovými a tepelnými vlivy.
HKP zajišťují těsnění prostupů kabelových vedení tlakovými předěly a tlakově odolnými a plynotěsnými stavebními konstrukcemi. Mají využití pro kabely s metalickými prvky (silové, VN, sdělovací) i optické kabely.

Rozdělení HKP

Průchodka KABEX® 2002 je určená k zatěsnění tlakových předělů pro jaderné elektrárny (JE). Je určená pro utěsnění kabeláže procházející skrz ochrannou obálku (kontejnment) hermetické zóny JE.

Nízkonapěťová hermetická kabelová průchodka (NHKP) do 1 kV: průchodka se skládá z těla a samostatných modulů, tzv. modulový systém:
- 1 modulová HKP s průměrem těla 70 mm NHKP - DI (diagnostická)
- 7 modulová HKP s průměrem těla 168 mm
- 14 modulová HKP s průměrem těla 325 mm

Vysokonapěťová hermetická kabelová průchodka (VHKP) slouží pro silové obvody vysokého napětí s hodnotami provozních, rozběhových a zkratových proudů na velmi vysoké úrovni:
- 1 vodičová a 3 vodičová pro tělo s průměrem 168 mm
- 3 vodičová a 4 vodičová pro tělo s průměrem 508 mm

Průchodky pro jadernou energetiku
HKP z naší produkce jsou určeny pro průchod kabelů přes hranici hermetické zóny jaderné elektrárny a jsou vyprojektovány tak, aby udržovaly hermetičnost kontejnmentu, zamezovaly úniku radiace a plnily funkci protipožární přepážky a to i v případě projektových havárií. HKP z produkce Kabelovny Kabex® jsou označovány jako HKP KABEX® 2002.

 

Průchodky KABEX 2002 M pro metro

Průchodka KABEX 2002 M pro metro

HKP KABEX 2002 M slouží k efektivnímu utěsnění prostupu stěny tunelu kabelem nebo trubkou - viz podrobné informace níže na stránce.Hlavní výhody HKP Kabex® 2002:

Bezúdržbovost / unifikace HKP
HKP KABEX® 2002 je konstruována jako bezúdržbové zařízení. Pro provoz není nutné udržovat provozní přetlak uvnitř HKP. Ten však může sloužit pro monitorovací informaci.
Řešení KABEXU® je unifikováno jak pro typ VVER 440 tak i VVER 1000. To znamená jedno proškolení a jedny postupy pro oba typy elektráren. Průchodka byla v průběhu kvalifikace zatěžována dvěma LOCA profily bez přerušení (1.profil pro VVER 440 přešel do 2. profilu VVER 1000).

Moderní řešení
Konstrukce průchodky KABEX® 2002 vychází z roku 2000. Je zde zajištěna modernost řešení a vyvarování se chybám projevujícím se na starších modelech hermetických kabelových průchodek.

Sledování tlaku
Průchodky KABEX® mají dvoje sledování tlaku. Je možné sledovat tlak v natlakovaném tělese a ještě navíc sledovat pomocí manometru zvlášť natlakovaný prostor mezi tělesem průchodky a vlastní stěnou. Je to velice podstatný bezpečnostní prvek, protože se tím dá na počátku zjistit kvalita svarů na oblícovce a po celou dobu provozu jsem schopni sledovat doposud „hluchý“ prostor.
Při provozu HKP není podmínkou, aby vnitřní prostor těla průchodky byl natlakován. Záleží zcela na provozovateli jaderného bloku, zda přetlak v HKP při provozu požaduje. Manometrická soustava je určena k provádění kontrolních zkoušek (revizí) i k monitorování přetlaku, požaduje-li tento druh provozu jiný předpis.

Těsnost kabelů
KABEX® do svých průchodek vyrábí axiálně těsné kvalifikované kabely, které značně podporují hermetičnost celého průchodu. Toto řešení je KABEXEM® patentově chráněno.
V průchodce není na žilách kabelu používán standardně chybně požadovaný těsnostní zámek odstraněním izolace žil. V tomto případě dochází ve velice krátkém čase k zásadnímu poklesu izolačních schopností průchodky. Řešení KABEXU® spočívá ve vysokotlaké extruzi izolačních materiálů na jádro kabelu. Ověřeno Úřadem jaderného výzkumu ŘEŽ a.s.

Vícenásobné zajištění hermetičnosti
HKP Kabex® 2002 je konstruována jako dvojstranný systém hermetických bariér se středním prostorem sloužícím zejména pro monitorování anebo kontrolu hermetičnosti. Každý systém je tvořen třemi samostatnými hermetickými prvky zajišťujícími samostatně hermetičnost ve všech projektových režimech chodu výrobního bloku JE. Hermetická zóna JE je tak oddělena šesti hermetickými prvky od ostatních prostor.

Zatěsnění modulu
Zalití je provedeno v celé délce s oddělením primární a sekundární části tak, jak je předepsáno normou.

Uložení modulů
Jednotlivé moduly je možno demontovat nezávisle na sobě pouze povolením matic dle okamžité potřeby, aniž by bylo nutno demontovat ostatní kabelové připojení a nebo celou HKP. Toto řešení žádným způsobem nevyžaduje zásah do stěny. To znamená, že objednatel pouze určí, který typ (kabel) ze sedmi svazků chce vyměnit a KABEX® dodá celý již zalitý modul, připravený pro okamžitou montáž bez dodatečného zatěsňování a bez zbytečného zásahu do stěny (tělesa) průchodky. Pouze se zasune, dotáhne momentovým klíčem a připojí na stávající kabeláž pomocí kabelových souborů (KSO). Zásadně se tak snižuje čas nutný pro provedení obměny modulu VHKP. Pracovníci pobývají kratší dobu v hermetické zóně.

Úroveň biologické ochrany
LOCA bylo vyvinuto na základě měření z JE DUKOVANY (VVER 440) a JE TEMELÍN (VVER 1000). V řešení KABEX® je použita kombinace materiálů jednonásobně převyšující nároky všech provozů JE a je možno ji rozšířit i pro nadprojektové stavy. Celá stínící vlastnost je posílena o konstrukční prvek – šikmé uložení modulů proti „průstřelům“neutronů.

Požární vlastnosti
Moduly HKP splňují izolační integritu 180 minut při požáru dle IEC 60331 a oheň nešířící schopnost dle EN 50266-2-2 (IEC 60332-3-22). Průchodky zajišťují trojitou požární bezpečnost. Zároveň všechny komponenty splňují nízkou úroveň korozivit a dýmivostí dle IEC 60754 a IEC 61034-2.

Elektrické vlastnosti a kontinuita přenosových parametrů
Průchodka je řešena tak, aby zachovávala kontinuitu v homogenitě přenosových parametrů celé kabelové trasy, a to i z pohledu EMC. Průchozí kabel, přenosové prvky v něm a provedené připojení respektuje separaci všech zemnících a stínících potenciálů dle nejpřísnějších požadavků norem. Konstrukce, kdy není použito k zatěsnění odstranění izolace, zajišťuje neměnné izolační stavy průchodek při všech provozních režimech.

Kabely různých systémů v jedné průchodce
Je umožněna montáž kabelů různých systémů v jednom tělese průchodky. Separace obvodů je zde zajištěna konstrukcí, kdy každý modul je samostatná průchodka. Kabel v průchodce je plnohodnotný včetně všech stínících vrstev. Obal modulu (nerezová trubka) je další stínící bariéra.
HKP se mohou zaústit i do připojovacích skříní.

Trojitá požární bezpečnost
(předepsaná pro tř. 1E dle IEEE 323)
1. stavební
- oddělení požárních prostor (úseků)
- požární odolnost HKP je minimálně 90 minut podle EN 1363-1 (EI 90)
2. kabely jsou oheň nešířící
- dodávané kabely jsou z vlastní produkce, je zajištěno oheň nešířící provedení včetně vodičů a připojovacích souborů
3. zachování izolační integrity obvodu dle IEC 60331
Požární bezpečnost je prověřována již na stupni samostatných kabelů, respektive modulů.

Balení a expedice
Hermetické kabelové průchodky Kabelovna Kabex® dodává standardně v typizovaných překližkových bednách zajišťujících maximální ochranu výrobků jak při dopravě tak při následném skladování.
HKP mohou být po dobu transportu i uskladnění plněny dusíkem nebo inertním plynem.


Vysokonapěťová hermetická kabelová průchodka (VHKP)
VHKP slouží pro silové obvody vysokého napětí s hodnotami provozních, rozběhových a zkratových proudů na velmi vysoké úrovni:
- 1 vodičová a 3 vodičová pro tělo s průměrem 168 mm
- 3 vodičová a 4 vodičová pro tělo s průměrem 508 mm

VHKP jsou konstruovány pro tloušťku stěny 400 - 3500 mm.
Částečné výboje: max. 10 pC/15 kV.
Průchodky lze na přání odběratele dodávat i s většími průměry těla průchodky (např. 25“) nebo i jinými (nekruhovými) profily těla průchodky (čtvercové, obdélníkové apod.).
Provozní napětí: 8/12 kV
Průřez vodiče: 25-1000 mm
Krytí HKP: IP68
HKP jsou konstruovány pro maximální přetlak 0,56 MPa.

 

Nízkonapěťová hermetická kabelová průchodka (NHKP) do 1 kV

NHKP se skládá z těla a samostatných modulů, tzv. modulový systém:
- 1 modulová NHKP s průměrem těla 70 mm NHKP - DI (diagnostická)
- 7 modulová NHKP s průměrem těla 168 mm
- 14 modulová NHKP s průměrem těla 325 mm

Modulová průchodka
Průchodku lze vybavit sedmi moduly různého provedení. Naše společnost nabízí tyto podskupiny modulů:
- KNC – modul je vybaven izolovanými Cu tyčemi
- KNK – modul je vybaven izolovanými Cu žilami
- KKK – modul je vybaven průchozími kabely (kontrolními)
- KZM – záslepný modul

NHKP jsou konstruovány pro tloušťku stěny 400 - 3500 mm.
Průměr těla NHKP - 168 mm.
Průměr těla NHKP-DI - 70 mm.
Průchodky s připojenou kabeláží pomocí KSO Kabelovny Kabex® jsou odolné vůči rušení - EMC dle norem řady EN 61000-4.
Průchodky lze na přání odběratele dodávat i s většími průměry těla průchodky (např. 25“) i jinými (nekruhovými) profily těla průchodky (čtvercové, obdélníkové apod.).
Kabelovna KABEX® do svých průchodek vyrábí axiálně těsné kvalifikované kabely, které značně podporují hermetičnost celého průchodu. Toto řešení je Kabelovnou KABEX® patentově chráněno.

NHKP
Provozní napětí: 0,6 / 1 kV
Počet vodičů v modulu: 1 - 55
Počet párů v modulu: 1 - 19
Průřez vodiče: 0,5 - 254 mm2
Krytí HKP - IP68
HKP jsou konstruovány pro maximální přetlak 0,56 MPa.

NHKP je využitelná pro:
a) silové kabely
b) kontrolní a měřící kabely
c) párové kabely
d) koaxiální kabely
e) prodlužovací vedení k termočlánkům

Průchodky pro metro - KABEX 2002 M

 

Konstrukce hermetické kabelové průchodky KABEX 2002 M je založena na zalití obou stran kabelového průchodu směsí polyuretanu s definovanou polohou umístění.

 

Kabel prochází předělem bez přerušení. Instalace průchodky se provádí na provozovaném zařízení.

 

Průchod před hermetizací

Průchod před hermetizací

 

Průchod po hermetizací 

Průchod po hermetizací

 

Případné další přiložení kabelu do instalovaného průchodu osazeného průchodkou KABEX 2002 M lze provést po vyvrtání otvorů do polyuretanové zálivky s jejím opětovným doplněním po provlečení kabelu.

 

Průchodky se osazují i na předěly eskalátorových tunelů - průchodka KABEX 2002 M se může instalovat v libovolné poloze, lze ji použít i na obloukových (nesoustředných) průchodech.

 

Přetlakový rozsah:
- dlouhodobě: 0,6 MPa
- krátkodobě (5 min.): 1,1 MPa
- krytí HKP: IP68

 

Průchodka typu KABEX 2002 M plně zajišťuje požární oddělení prostor.

 

Průchodka je odolná proti agresivním roztokům (pH 4 - 11).

 

Příklad instalace

Příklad instalace s použitím HKP KABEX 2002 M

 

Průchodky KABEX 2002 M jsou schváleny protokolem TŘ DP hl. m. Prahy a.s. a instalují se do pražského metra od roku 2003.

 

 

 nahoru