Všeobecné obchodní podmínky
účinné od 01. 01. 2023

 

I. Úvodní ustanovení   
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky KABELOVNY KABEX a.s. se použijí na právní vztahy vzniklé při prodeji veškerého zboží společností KABELOVNA KABEX a.s., IČ 25208721, se sídlem Politických vězňů 84, 345 62 Holýšov, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 613 (dále jen „prodávající“). 

2. Rámcová kupní smlouva, kupní smlouva, přílohy kupní smlouvy a tyto všeobecné obchodní podmínky spolu tvoří úplnou a celistvou kupní smlouvu, která představuje souhrn práv a povinností smluvních stran ve vztahu k dodání zboží dle podmínek kupní smlouvy. V případě rozporu či nesouladu mezi rámcovou kupní smlouvou (kupní smlouvou, přílohami kupní smlouvy) a všeobecnými obchodními podmínkami, mají tyto dokumenty přednost v tomto pořadí: rámcová kupní smlouva, kupní smlouva, přílohy kupní smlouvy a tyto všeobecné obchodní podmínky. Tyto všeobecné obchodní podmínky mají přednost před ustanoveními zákona, která nemají kogentní povahu.

3. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem, kdy se smluvní strany v písemné podobě shodnou na všech náležitostech uvedených ve smlouvě. Pokud má některá ze smluvních stran připomínky na doplnění nebo změnu návrhu druhé smluvní strany, považují se takové připomínky za nový návrh smluvní strany. 

II. Množství zboží, balení, průvodní dokumentace       
1.  Prodávající si vyhrazuje možnost dodat kabely s odchylkou dle rozpisu, a to z dohodnutého množství jednotlivých typů kabelů:
a) do 300 m                                  -0+25 m  (od typu kabelu)       
b) od 301 do 1000 m                     -0+5 %     (od typu kabelu)         
c) kabely nad průřez 35mm2           -0+5m      (od typu kabelu)     
Ceny budou těmto délkám odpovídajícím způsobem upraveny, tj. fakturováno bude vždy skutečně dodané množství.
V každé dodávce může být až 25 % z celkového kontra-hovaného množství kratších výrobních délek, ne však kratších než 100m.

2. Prodávající si vyhrazuje v případě, že kontrahované množství překračuje výrobní délku (VD) přednostně celkové množství dělit na odpovídající počet shodných délek menších než VD (např. při kontrahované délce = 0,900 km a VD=0,800 km budou dodány přednostně délky 2x  450m).         

3.   Označování délky potiskem na plášti slouží pouze jako informativní údaj.            

4.   Zboží bude baleno na vratných kabelových bubnech nebo u kratších délek v kruzích.        

5.   Oba konce kabelu jsou vždy označeny originálním vytlačeným cejchem "Kabex". Případná délková reklamace může být uznána pouze u kabelu s neodstřiženým originálním cejchem.

6.   Řádné a včasné dodání zboží prodávajícím je podmíněné poskytnutím součinnosti kupujícího (převzetí). V případě, že kupující je v prodlení s poskytnutím této součinnosti, nebo jakýmkoliv způsobem prodávajícímu znemožní splnit povinnost dodat zboží, je povinnost prodávajícího dodat zboží včas splněna, bylo-li nejpozději v den dohodnuté doby plnění zboží (se zkušebním protokolem) v místě plnění připravené k odeslání nebo odevzdání a prodávající kupujícímu odeslal o této skutečnosti zprávu. Místem plnění je výrobní hala prodávajícího. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží od prodávajícího.

7.   Kupující nabude vlastnické právo ke zboží úplnou úhradou kupní ceny dle podmínek kupní smlouvy.               

 III.  Kvalita a záruka za jakost       
1. Prodávající se zavazuje dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje smlouva. Za vadu se nepovažuje dodání zboží s odchylkou stanovenou  v bodě II. 1. všeobecných obchodních podmínek.       

2.   Jakost a kompletnost zboží je ověřována na štítku značkou technické kontroly. Kopie zkušebního protokolu bude odbě-rateli zaslána s fakturou, event. předána při převzetí zboží.

3.   Prodávající poskytuje záruku za jakost výrobku  24 měsíců od termínu dodání. 

 IV. Cena a platební podmínky    
1.   Platební a fakturační podmínky:               
Prodávající si vyhrazuje právo zvolit si jeden z následujících způsobů úhrady, případně jejich kombinaci.               
a) Platba předem nebo v hotovosti proti převzatému zboží.
b) Částečná platba předem, a to vyčíslená na proforma faktuře dle předem dohodnuté výše  zálohy. Konečná faktura je vystavena současně s předáním zboží se splatností v hotovosti anebo převodním příkazem.              
c) Bezhotovostní platba na účet prodávajícího a to nejpozději do deseti dnů od vystavení daňového dokladu (faktury) v případě, že předem neproběhne zálohová platba. Zaplacením se rozumí připsání na účet prodávajícího.            

2. Kupující je povinen uhradit cenu zboží na účet prodávajícího ve lhůtě sjednané v objednávce či kupní smlouvě. Prodlení kupujícího delší než 5 dnů s úhradou kupní ceny či dalších pohledávek KABELOVNY KABEX a.s. vůči kupujícímu za předchozí uskutečněné dodávky se považuje za podstatné porušení smlouvy. V tomto případě KABELOVNA KABEX a.s. nemusí dodržet dohodnutou dobu plnění, až do okamžiku úplného uhrazení všech pohledávek KABELOVNY KABEX a.s. za kupujícím. Právo na náhradu škody a možnost dalších sankčních opatření tím není dotčeno.                  

3. V kupní ceně (ceně dodávky) nejsou zahrnuty náklady za dopravu zboží a cena kabelových bubnů. 

4. V případě, že jsou dodány výrobky na kabelových bubnech, jsou kabelové bubny účtovány následovně:  (ceny uváděny v Kč, bez DPH, rozměry v cm, D-dřevěný, K-kovový). 

 

Kód

Typ

Prodejní cena

Výkupní cena do

6

měsíců

9

měsíců

12

měsíců

K3

100 K

4500

4500

3400

2300

K4

120 K

5700

5700

4300

2900

K5

150 K

10300

10300

7700

5200

K6

180 K

14600

14600

11000

7300

K7

200 K

20000

20000

15000

10000

K8

220 K

24800

24800

18600

12400

K9

250 K

41400

41400

31100

20700

D3

100 D

2100

2100

1600

1100

D4

125 D

2800

2800

2100

1400

D5

150 D

5700

5700

4300

2900

D6

180 D

9000

9000

6800

4500


 U bubnů většího průměru, palet a laťování je cena stanovována individuálně. Kabelové bubny jsou účtovány současně s výrobkem na jednom daňovém dokladu (faktuře). Částku za přijaté bubny vyfakturuje prodávající kupujícímu na základě přiložené kopie dodacího listu (popř. faktury). Kupující je povinen zajistit dopravu vratných obalů zpět prodávajícímu a zároveň hradit náklady dopravy.

V. Sankce       
1. V případě prodlení kupujícího s úhradou jakýchkoliv částek dle kupní smlouvy je prodávající oprávněn požadovat a kupující povinen hradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 1971 NOZ. 

2. V případě nedodržení termínu dodávky zboží lze účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení z celkové částky za nedodané zboží.

VI.   Změna kupní smlouvy a ostatní ujednání             
1.   Pokud kupující požádá po uzavření kupní smlouvy prodávajícího o změnu podmínek smlouvy a tato bude prodávajícím akceptována, bude prodávajícím kupujícímu účtován poplatek za změnu:         
a) při změně před započetím výroby a po nákupu materiálu
10 % ceny plnění            
b) při změně po zahájení výroby 20 % ceny plnění.

2.   Neodebere-li kupující celé sjednané množství zboží do 30 dnů ode dne sjednaného termínu, zaplatí kupující smluvní pokutu ve výši 50 % ceny neodebraného množství.

3. Prodávající je vázán návrhem objednávky či kupní smlouvy určené ke schválení kupujícím po dobu 5 pracovních dní od jejího odeslání.

VII. Závěrečná ustanovení             
Tyto podmínky a právní vztahy z nich plynoucí se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění (NOZ). nahoru