Charakteristika materiálu pomocí termické analýzy je založena na měření molekulárních a makroskopických vlastností. Termická analýza slouží pro stanovení kalorimetrických a mechanických vlastností látek při působení tepla jako je např. tepelná kapacita, změny hmotnosti, skelný přechod, bod tání apod. 
Aplikace jsou nejčastěji využívány v oblasti výzkumu a kontroly kvality. Zahrnují charakteristiku materiálů, procesní vývoj a vyhodnocení kontroly bezpečnosti.

Metoda DSC (diferenční skenovací kalorimetrie) v rozsahu - 65°C až + 450°C
Měří tepelný tok a teploty asociované s přechodovými jevy v materiálu.

Termická analýza DSC

Příklady měření:

 • skelný přechod krystalizace
 • bod tání čistota materiálu
 • fázové přechody polymorfimus
 • desorpce a vypařování stárnutí a tepelná historie
 • měrné teplo kinetika

 Termická analýza DSC

Metoda TGA/SDTA (termogravimetrická analýza) + 25 až + 1100°C
Zjišťuje změny v materiálu v závislosti na působení tepla. Určuje kvantitativní složení a tepelnou stálost materiálu.
Funkce SDTA (Single Differential Thermal Analysis) je diferenční termická analýza, která sleduje rozdíl teploty vzorku vzhledem k referenční teplotě měřené v prázdné nádobce a toto simultánní měření křivek TG a DTA významně usnadňuje vyhodnocení.
příklady měření:

 • kvantitativní složení materiálu (polymery,aditiva, plniva)
 • tepelná stabilita /rozklad
 • absorbce a desorpce
 • stanovení aktivační energie
 • chování při odpařování těkavých materiálů
 • vliv reaktivního plynu (např. O2)

Termická analýza TGAnahoru