HKP z naší produkce jsou určeny pro průchod kabelů přes hranici hermetické zóny jaderné elektrárny a jsou vyprojektovány tak, aby udržovaly hermetičnost kontejnmentu, zamezovaly úniku radiace a plnily funkci protipožární přepážky a to i v případě projektových havárií. HKP z produkce Kabelovny Kabex® jsou označovány jako HKP Kabex® 2002


Hlavní výhody HKP Kabex® 2002

Bezúdržbovost / unifikace HKP

Hermetická kabelová průchodka KABEX 2002 je konstruována jako bezúdržbové zařízení. Pro provoz není nutné udržovat provozní přetlak uvnitř HKP. Ten však může sloužit pro monitorovací informaci.

Řešení KABEXU je unifikováno jak pro typ VVER 440 tak i VVER 1000. To znamená jedno proškolení a jedny postupy pro oba typy elektráren. Průchodka byla v průběhu kvalifikace zatěžována dvěma LOCA profily bez přerušení (1.profil pro VVER 440 přešel do 2. profilu VVER 1000).

Moderní řešení

Konstukce průchodky KABEX 2002 vychází z roku 2000. Je zde zajištěna modernost rešení a vyvarování se chybám, projevujícím se na starších modelech hermetických kabelových průchodek.

Sledování tlaku

KABEX má dvoje sledování tlaku. Je možné sledovat tlak v natlakovaném tělese a ještě navíc sledovat pomocí manometru zvlášť natlakovaný prostor mezi tělesem průchodky a vlastní stěnou. Je to velice podstatný bezpečnostní prvek, protože se tím dá na počátku zjistit kvalita svarů na oblícovce a po celou dobu provozu jsem schopni sledovat doposud „hluchý“ prostor.

Při provozu HKP není podmínkou, aby vnitřní prostor těla průchodky byl natlakován. Záleží zcela na provozovateli jaderného bloku, zda přetlak v HKP při provozu požaduje, nebo nepožaduje. Manometrická soustava je určena k provádění kontrolních zkoušek (revizí) i k monitorování přetlaku, požaduje-li tento druh provozu jiný předpis.

Těsnost kabelů

KABEX do svých průchodek vyrábí axiálně těsné kvalifikované kabely, které značně podporují hermetičnost celého průchodu. Toto řešení je KABEXEM patentově chráněno.

V průchodce není na žilách kabelu používán standardně chybně požadovaný těsnostní zámek odstraněním izolace žil. V tomto případě dochází ve velice krátkém čase k zásadnímu poklesu izolačních schopností průchodky. Řešení KABEXU spočívá ve vysokotlaké extruzi izolačních materiálů na jádro kabelu. Ověřeno, kvalifikováno ÚJV ŘEŽ.

Vícenásobné zajištění hermetičnosti

HKP Kabex 2002 je konstruována jako dvojstranný systém hermetických bariér se středním prostorem, sloužícím zejména pro monitorování anebo kontrolu hermetičnosti. Každý systém je tvořen třemi samostatnými hermetickými prvky, zajišťujícími samostatně hermetičnost ve všech projektových režimech chodu výrobního bloku JE. Hermetická zóna JE je tak oddělena šesti hermetickými prvky od ostatních prostor.

Zatěsnění modulu

Zalití provedeno v celé délce s oddělením primární a sekundární části, tak jak je předepsáno normou.

Uložení modulů

jednotlivé moduly se dají dají demontovat nezávisle na sobě pouze povolením matic dle okamžité potřeby aniž by bylo nutno demontovat ostatní kabelové připojení a nebo celou HKP. Toto řešení žádným způsobem nevyžaduje zásah do stěny. To znamená, že objednatel pouze určí který typ (kabel) ze sedmi svazků chce vyměnit a KABEX dodá již celý zalitý modul, připravený pro okamžitou montáž bez zalévání a bez zbytečného zásahu do stěny (tělesa) průchodky. Pouze se zasune, dotáhne momentovým klíčem a připojí na stávající kabeláž pomocí KSO. Zásadně se tak snižuje nutný čas pro provedení obměny modulu VHKP. Pracovníci pobývají kratší dobu v hermetické zóně.

Úroveň biologické ochrany

na základě měření z JE DUKOVANY (VVER 440) a JE TEMELÍN (VVER 1000). V řešení KABEX je použita kombinace materiálů jednonásobně převyšující nároky všech provozů JE a je možno rozšířit i pro nadprojektové stavy. Celá stínící vlastnost je posílena o konstrukční prvek – šikmé uložení modulů proti „průstřelům“neutronů.

Požární vlastnosti

Moduly hermetických kabelových průchodek splňují izolační integritu 180 min. při požáru dle IEC 60331,oheň nešířící schopnost dle EN 50266-2-2(IEC 60332-3-22), Průchodky zajišťují trojitou požární bezpečnost - viz. strana 11. Zároveň všechny komponenty splňují nízkou úroveň korozivit a dýmivostí dle IEC 60754 a IEC 61034-2.

Elektrické vlastnosti a kontinuita přenosových parametrů

Průchodka je řešena tak aby zachovávala kontinuitu v homogenitě přenosových parametrů celé kabelové trasy a to i z pohledu EMC. Průchozí kabel, přenosové prvky v něm a provedené připojení respektuje separaci všech zemnících a stínících potenciálů dle nejpřísnějších požadavků norem.Konstrukce, kdy není použito k zatěsnění odstranění izolace, zajišťuje neměnné izolační stavy průchodek při všech provozních režimech.

Kabely různých systémů v jedné průchodce

Je umožněna montáž kabelů různých systémů v jednom tělese průchodky. Separace obvodů je zde zajištěna konstrukcí, kdy každý modul je každá další samostatná průchodka. Kabel v průchodce je plnohodnotný, tedy včetně všech stínících vrstev. Obal modulu, nerezová trubka, je další stínící bariéra.

HKP se mohou zaústit i do připojovacích skříní.

• TROJITÁ požární bezpečnost (předepsaná pro tř. 1E dle IEEE323)

1. stavební oddělení požárních prostor (úseků) - požární odolnost HKP je min. EI 90 podle EN 1363 - 1 - 90 minut

2. kabely jsou oheň nešířící - dodávané kabely jsou vlastní produkce, zajištěno oheň nešířící provedení, včetně vodičů a připojovacích souborů

3. zachování izolační integrity obvodu dle IEC 60331

Požární bezpečnost je prověřována již na stupni samostatných kabelů, resp. modulů.

• krytí HKP - IP68
• HKP jsou konstruovány pro maximální přetlak 0,56 MPa.

Balení a expedice

Hermetické kabelové průchodky kabelovna Kabex® dodává standardně v typizovaných překližkových bednách, zajišťujících maximální ochranu výrobků jak při dopravě, tak při následném skladování.

HKP mohou být pro dobu transportu i uskladnění plněny dusíkem nebo inertním plynem.

 

Vysokonapěťová hermetická kabelová průchodka

VHKP slouží pro silové obvody vysokého napětí s hodnotami provozních, rozběhových a zkratových proudů na velmi vysoké úrovni

1 vodičová a 3 vodičová pro tělo s průměrem 168 mm
3 vodičová a 4 vodičová pro tělo s průměrem 508 mm

VHKP

VHKP jsou konstruovány pro tloušťku stěny 400 - 3500 mm

částečné výboje max. 10 pC/15 kV

Průchodky lze na přání odběratele dodávat i s většími průměry těla průchodky - např. 25“, i jinými (nekruhovými) profily těla průchodky (čtvercové, obdélníkové, apod.)

VHKP

Provozní napětí: 8 / 12 kV
Průřez vodiče: 25 - 1000 mm

Nízkonapěťová hermetická kabelová průchodka do 1 kV

NHKP

průchodka se skládá z těla a samostatných modulů, tzv. modulový systém

1 modulová HKP s průměrem těla 70 mm NHKP - DI (diagnostická)

7 modulová HKP s průměrem těla 168 mm

14 modulová HKP s průměrem těla 325 mm

 

NHKP modulová průchodka

průchodku lze vybavit sedmi moduly různého provedení

typ podskupiny (modulů):

• KNC – modul je vybaven izolovanými Cu tyčemi

• KNK – modul je vybaven izolovanými Cu žilami

• KKK – modul je vybaven průchozími kabely (kontrolními)

• KZM – záslepný modul

NHKP jsou konstruovány pro tloušťku stěny 400 - 3500 mm

průměr těla NHKP - 168 mm

průměr těla NHKP-DI - 70 mm

Průchodky s připojenou kabeláží pomocí KSO Kabelovny Kabex a.s., jsou odolné vůči rušení - EMC dle norem řadyEN 61000-4

Průchodky lze na přání odběratele dodávat i s většími průměry těla průchodky- např. 25“, i jinými (nekruhovými) profily těla průchodky (čtvercové, obdél­níkové, apod.)

Kabelovna KABEX a. s. do svých průchodek vyrábí axiálně těsné kvalifiko­vané kabely, které značně podporují hermetičnost celého průchodu, toto řešení je Kabelovnou KABEX a.s. patentově chráněno.

NHKP

Provozní napětí: 0,6 /1 kV

Počet vodičů v modulu: 1 - 55

Počet párů v modulu: 1 - 19

Průřez vodiče: 0,5 - 254 mm2

NHKP je využitelná pro:

a) silové kabely

b) kontrolní a měřící kabely

c) párové kabely

d) koaxiální kabely

e) prodlužovací vedení k termočlánkůmnahoru