Projekt „Přístavba haly KABELOVNA KABEX, a.s., Holýšov“, reg. č. 5.3 NM01/368

Doba realizace:  2008 – 2009

Rozpočet projektu: 18 mil. Kč

Popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce stávající výrobní haly a rozšíření výrobních a skladových ploch formou nové přístavby. V současné době je nutné provést rekonstrukci výrobních prostor spolu s realizací přístavby. Současná budova je v havarijním stavu, v nejhorším stavu jsou zejména střecha, opláštění budovy a vnitřní podlahy budovy. Současná podlahová plocha pro výrobu je kapacitně velmi nedostačující. V rámci rekonstrukce dojde k rekonstrukci střechy, opláštění a výrobních ploch. Přístavba má půdorysné rozměry cca 90x20,6m. U středních sloupů nové dvoulodní haly bude osazena nová výrobní linka, která bude výrobně navazovat na stávající linky v původní výrobní hale.

 Cíle projektu:

Úspěšnou realizací tohoto projektu dojde k celkové rekonstrukci výrobních prostor, které jsou v současné době ve velmi zanedbaném stavu společně s realizací přístavby výrobního objektu, čímž dojde k celkovému zlepšení organizace výroby, což s sebou přinese snížení počtu mezioperačních kroků. Celkově dojde ke zkvalitnění výrobních procesů a zrychlení výroby což způsobí zkrácení termínů dodávek. Toto je klíčovým parametrem to i z důvodu vysoké poptávky po dodávkách a je proto velmi nutné až nezbytné provést celkovou rekonstrukci výrobních prostor společně s přístavbou nových prostor, protože současná kapacita již zdaleka neodpovídá potřebám výroby. Výrazným důsledkem realizace výstavby je zlepšení celkové logistiky výroby a zlepšení využití skladovacích ploch. Přímým důsledkem je zlepšení systému dodávek výrobků - rychlejší obsluha zákazníka. Celkově lze říci, že žadatel je na rekonstrukci velmi dobře připraven o čemž svědčí již vypracovaná veškerá stavební dokumentace vč. stavebního povolení v právní moci, tj. další rozvoj podniku nelze realizovat bez úspěšně realizovaného projektu rekonstrukce výrobních prostor.

  

 

Projekt „KABELOVNA KABEX a.s. – Inovace výroby a výrobních procesů“, reg. č. 4.1 IN02/170

Doba realizace:  2009 – 2011

Rozpočet projektu:  55 mil. Kč

Popis projektu:

Předmětem projektu je uvedení nových vlastních typů kabelů žadatele na trh a zvýšení efektivnosti procesů výroby a možnost dalšího zavádění nových samostatně vyvinutých produktů do výroby. V současné době probíhá výroba produktů společnosti na výrobní lince KU-KA-MA a Bongard, která je nedostačující zejména z technologického postupu výroby, kdy na dané výrobní lince není možné vyrábět některé typy nově vyvinutých kabelů a navíc po ukončené výrobě zůstává vysoký objem odpadů, který nelze recyklovat a musí se nákladně odvážet a likvidovat na skládkách. Při současné výrobě je nutné výrobu rozdělit do několika výrobních kroků, které na sebe plynule nenavazují a v rámci výroby dochází ke křížení výrobních postupů, což s sebou nese náklady na změny nastavení výrobních strojů, odstávky a přeformátování výrobních strojů dle konkrétního právě vyráběného typu kabelu. Z důvodu zavedení nových typů kabelů do výroby a zlepšení organizace práce žádá žadatel o finanční příspěvek na realizaci tohoto projektu, který by se měl stát základní výrobní platformou společnosti žadatele.

 Cíle projektu:

Cílem projektu je rovněž snížení jednotkových nákladů produkce a zvýšení kvality produktů.  Projekt je postaven na prokazatelných technických a kvalitativních zlepšeních vlastních výrobků žadatele realizovaných vlastním vývojem ve společnosti žadatele v letech 2000 – 2007 (část vývoje patentována v roce 2002) a vývoj dále pokračuje např. se Západočeskou univerzitou v Plzni, fakultou elektrotechnickou. Předmětem výroby na nové výrobní lince budou nové typy kabelů (vlastních výrobků) vyvinutých ve společnosti žadatele v letech 2000 – 2007 společně se sdružením několika výrobních operací do jediného výrobního kroku, čímž zásadním způsobem ovlivní rychlost a kvalitu vyráběného produktu, předpokladem je zvýšení automatizace výroby při cca 5-ti násobném snížení výrobní doby na jednotku a zároveň 5-ti násobné zvýšení produkce při skokovém zvýšení kvality výrobků, což je dáno sdružením výrobních kroků do jedné výrobní operace. Výhodou nové výrobní linky bude umožnění použití nových materiálů ve výrobě, které rovněž vyvinul a nadále vyvíjí žadatel (zejména hmoty pro opláštění kabelů pro specifické použití – jaderná energetika, petrochemie apod.) a jsou recyklovatelné. Vzhledem k tomu, že výroba po úspěšné realizaci tohoto projektu bude probíhat na nejmodernější výrobní lince, přinese toto zároveň podstatné skokové snížení výrobních nákladů a zároveň celkové snížení energetické náročnosti výroby. Součástí projektu je zavedení nových metod organizace firemních procesů, toto bude dosaženo implementací nového řídícího software, který poprvé v historii společnosti umožní náhled na řízení výroby z pohledu řízení jednotlivých výrobních operací a nákladů s nimi spojených, což je pro společnost převratné, protože doposud řízení probíhalo nekoncepčně – pouze z pohledu řízení celkových nákladů na realizovanou zakázku. Realizace tohoto projektu je klíčovým bodem v další existenci společnosti, protože objem zasmluvněných zakázek a to zejména v zahraničí není možné bez dalšího rozvoje výrobní kapacity uskutečnit.

  

 

Projekt „Vybudování vývojového centra plasticifikačních směsí KABELOVNY KABEX a.s.“, reg. č. 4.2 PT02/156

Doba realizace:   2009 – 2011

Rozpočet projektu:  37 mil. Kč

Popis projektu:

Předmětem tohoto projektu je vybudování vývojového centra plasticifikačních směsí. Důvodem vybudování tohoto vývojového centra je značný nedostatek kvalitních plasticifikačních směsí na trhu, jejich vysoká cena a nespolehlivost některých jejich dodavatelů. V současné době dochází k projektování jaderných reaktorů s plánovanou dobou provozu 60 let a prozatím všechny na trhu dostupné plasticifikační směsí pro výrobu kabelů jsou projektovány a vyráběny s provozní životností 40 let. Součástí tohoto projektu je zapojení Západočeské univerzity v Plzni a Vysokého učení technického v Brně, které tak získají možnost laboratorního provozu výměnou za své teoretické know-how.

 Cíle projektu:

Vybudování vlastní vývojové laboratoře umožní žadateli vyvíjet vlastní nové směsi plasticifikačních směsí, provádět jejich provozní zkoušky a dále zahájit vývoj novým směrem a to konkrétně do oblasti směsí na bázi polyolefinů, které by se měli stát základními prvky nových plasticifikačních směsí. Tento směr je důležitý jednak proto, že na základě prvotního přehledu a teoretických poznatků je předpokládáno, že nové směsí budou mít lepší parametry, tj. bude možné uspořit základní suroviny a tím šetřit drahocenné zdroje spolu s dále rostoucí kvalitou konečného výrobku. A velmi důležitým hlediskem při budoucím vývoji je šetrnost těchto materiálů k životnímu prostředí a jejich recyklovatelnost. Rozpočet projektu zahrnuje nákup a vybavení vývojového centra stroji a přístroji k laboratorním zkouškám a k praktickým zkouškám nově vyvinutých plasticifikačních směsí (např. ověřování časových vlastností apod.).

 

 

  Projekt „Zavedení a rozšíření využití informačního systému při zvyšování vnitřní efektivity KABELOVNY KABEX a.s.“, reg. č. 2.2 ITP03/024

Doba realizace:  2010 – 2011

Rozpočet projektu: 4,5 mil. Kč

Popis projektu:

Projektovým záměrem je pořízení a rozšíření kompletního informačního systému pro řízení výroby, obchodních a marketingových vztahů se zákazníky a podporujících tvorbu a rozšiřování nových obchodních kanálů, zákaznického portfolia a obchodních teritorií (CRM) a plánování výrobních podnikových zdrojů.

Součástí realizovaného projektu bude optimalizace vnitropodnikových procesů s dopady do organizační struktury. Tj. implementace nového informačního systému by měla přinést vnitropodnikovou restrukturalizaci s cílem zvýšení efektivity práce a zpřesnění jejího vykonávání. Součástí implementace bude instalace manažerského a řídícího modulu informačního systému.

Důsledkem implementace IS bude řešení pro podporu podnikové administrativy a řízení jakosti (zavedení paperless office, správa dokumentů, archivace dat, podpora ISO procesů).

Celkově tento informační systém bude znamenat skokovou změnu v kvalitě poskytovaných výrobků a služeb, jelikož změní řízení podniku ze zakázkového na komplexně procesní. Další integrovanou součástí systému bude software pro řízení obchodního vztahu s koncovými zákazníky.

Informační systém bude dostupný všem zaměstnancům na jednotlivých pozicích. Nástrojem pro dosažení globálního cíle společnosti bude využití výstupů informačního systému k optimalizaci procesů ve společnosti a zásadní zvýšení vnitřní efektivity podniku. S pomocí nového informačního systému bude toto řízení a přehled o dění a způsobu práce možné odkudkoli a v kteroukoli denní dobu kontrolovat. Vše za pomoci standardizovaných výstupů z daného informačního systému.

 Cíle projektu:

Zavedení nových procesů se neobejde bez zvýšení efektivity stávajících podnikových zdrojů a zásadní zvýšení konkurenceschopnosti společnosti. Do současného neuceleného podnikového systému bude implementován kompletní balík informačního systému a nadstavbový informační systém, který bude zajišťovat činnosti na všech rozhodujících úsecích společnosti zejména na úseku:

1. obchodním (CRM a ERP systém, HelpDesk).

2. výrobním (řízení výroby, sledování pohybu zásob ve výrobě, vyhodnocování průvodek materiálu a mezd, evidence rozpracované výroby).

3. logistiky (plánování výroby, řízení skladu, podporu systému v oblasti oceňování zásob, workflow, kontrola a zefektivnění plánování zásob z výroby)

4. financí (účetnictví, manažerská nadstavba) a controlling

5. personálním (docházkový systém, administrativa, celá oblast personálních zdrojů)

Nově implementovaný informační systém umožní propojení současného software sloužícího k řízení výroby spolu s ekonomickým a plánovacím modulem v novém IS, což s sebou přinese další přínosy pro společnost, konkrétně:

A. bude umožněna implementace čárového kódu do výroby a tím sledování konkrétní zakázky se všemi náklady, reklamacemi atd.

B. bude možné online sledování pracovní vytíženosti strojů – klíčové z hlediska kapacity výroby

C. budou zaveden schvalovací procesy pro jednotlivé pozice pracovníků ve výrobě – zvýšení kvality výrobků

D. na základě implementace činnosti dle bodu C. dojde ke sledování aktivit při vlastní výrobě.

E. díky sofistikovanému řešení IS bude umožněn vzdálený přístup zákazníky do jeho vlastní sekce, kde bude mít přístup k dokumentaci týkající se jím  objednaného výrobku – důsledkem je zvýšení kvality obsluhy zákazníka a snížení doby přejímky výrobku

F. v ekonomické části IS umožní různé jazykové mutace a devizové operace – pro žadatele je toto klíčové, protože jeho zákazníci jsou hlavně zahraniční společnosti a tudíž je velmi často nutné předkládat dokumenty v jejich jazyce a navíc při plánovaném otevření poboček společnosti v zahraničí bude umožněna kompatibilita systémů v návaznosti na konkrétní zákonné podmínky te dané země.

 

 nahoru